Tam Tứ Phủ
Cậu bé Đồi Ngang
Cậu bé Đồi Ngang
Đền Đồi Ngang hay còn gọi là Phủ Đồi Ngang thờ Thánh Mẫu Liễu hạnh và thờ Cậu Bé Đồi...
Cô Đôi Cam Đường Cô Đôi Cam Đường Cô Bé Thượng Ngàn Cô Bé Thượng Ngàn
Mẫu Cửu Trùng Thiên
Mẫu Cửu Trùng Thiên
Mẫu Cửu hay còn gọi với các tên là Mẫu Cửu Trùng Thiên, Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên, Thiên Thanh...
Cô Chín Sòng Sơn Cô Chín Sòng Sơn Cô Tám Đồi Chè Cô Tám Đồi Chè
Chầu Mười Đồng Mỏ
Chầu Mười Đồng Mỏ
Chầu Mười Đồng Mỏ. Chầu Mười vốn là người Tày, dưới thời Lê Thái Tổ Trung Hưng khởi...
Chầu Tám Bát Nàn
Chầu Tám Bát Nàn
Chầu Tám Bát Nàn. Chầu là vị chầu bà giáng sinh dưới thời nước ta còn trong ách đô hộ của...
Chầu Lục Cung Nương
Chầu Lục Cung Nương
Mế Lục Cung nương, Lục cung Tiên chúa, Đệ lục Thánh chầu là danh xưng khác của Chầu.
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai. Vốn xưa bà là Bồng Lai Tiên Nữ (có tài liệu ghi rằng bà là Mai Hoa Công...
Chầu đệ Nhị Thượng Ngàn
Chầu đệ Nhị Thượng Ngàn
Chầu bà là Công Chúa Thiên Thai, được Quốc Mẫu cho cai quản núi rừng sơn lâm thượng ngàn....
Quan Điều Thất
Quan Điều Thất
Quan lớn Điều Thất: Còn gọi là Quan Điều Đào Tiên, ngài là thủ phủ đền Đồng Bằng, là...
Chầu Bé Bắc Lệ
Chầu Bé Bắc Lệ
Chầu Bé Bắc Lệ. Chầu Bé vốn gốc người Nùng, dưới thời Lê Thái Tổ, chầu giáng sinh...
Chầu Chín Sòng Sơn
Chầu Chín Sòng Sơn
Chầu Chín chính là Quỳnh Hoa Công chúa, chầu cùng với Chầu Nhất (Quế Hoa Công chúa) giáng sinh...
Chầu Bẩy Tân La
Chầu Bẩy Tân La
Chầu là một vị nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng, hợp binh cùng Chầu Tám Bát Nàn đánh...
Chầu Năm Suối Lân
Chầu Năm Suối Lân
Chầu Năm là một Công chúa thời Lê Trung Hưng, Công chúa yêu thiên nhiên núi rừng, xin với Vua cha...
Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
Chầu Đệ Tam là vị Thánh chầu thừa hành và theo hầu Thủy Tiên Thánh Mẫu Xích Lân Long nữ
Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
Đệ nhất Thượng Thiên được coi là hoá thân của mẫu Đệ Nhất. Chầu Bà vốn là Thiên Cung...
Chúa Bà Năm Phương
Chúa Bà Năm Phương
Bà Chúa Năm Phương . Vốn xưa bà cũng là tiên nữ trên Thiên Đình